Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và đồ thị hàm số y = f '(x) trên R như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R và đồ thị hàm số y = f '(x) trên R như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

  1. Hàm số y = f(x) có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu

  2. Hàm số y = f(x) có 2 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu

  3. Hàm số y = f(x) có 1 điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu

  4. Hàm số y = f(x) có 2 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm sốy=f′(x) cắt trụcOxtại 2điểm. Qua 1 điểm hàm số y=f′(x)đổi dấu từ âm sang dương nên điểm đó là điểm cực tiểuvà 1 điểmđổi dấu từ dươngsang âmnên điểm đó là điểm cực đạicủa hàm sốy=f(x) Do đó hàm số y = f(x) có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu CHỌN A

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị hàm số y=f′(x) cắt trục Ox tại 2 điểm. Qua 1 điểm  hàm số y=f′(x) đổi dấu từ âm sang dương nên điểm đó là điểm cực tiểu và 1 điểm đổi dấu từ dương sang âm nên điểm đó là điểm cực đại của hàm số y=f(x)

Do đó hàm số y = f(x) có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu

CHỌN A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có f ′ ( x ) = ( x 3 − 1 ) ( x 2 − 3 x + 2 ) . Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG