Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h à m s ố y = f ( x ) c ó đạ o h à m t ạ i ∀ x ∈ R , h à m s ố f ′ ( x ) = x 3 + c x 2 + b x + c C ó đồ th ị S ố đ i ề m c ự c tr ị c ủ a h à m s ố l à

Cho hàm s y=f(x)  có đạo hàm ti xR , hàm s  

Có đồ th


S đim cc tr ca hàm s y equals f open square brackets f to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis close square brackets là

  1. 7

  2. 11

  3. 9

  4. 8

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Quan s á t đồ th ị , nh ậ n th ấ y đồ th ị h à m s ố f ′ ( x ) = x 3 + a x 2 + b x + c đ i qua c á c đ i ể m O (0;0); A (-1;0); B (1;0) . Khi đó ta c ó h ệ ph ươ ng tr ì nh ta có bảng biến thiên C á ch x é t d ấ u g ' ( x ) : ch ọ n x =2∈(1;+∞) ta c ó : g ' (2)>0⇒ g ' ( x )>0∀ x ∈(1;+∞) , t ừ đó suy ra đấ u c ủ a g ' ( x ) tr ê n c á c kho à ng c ò n l ạ i. D ư a v à o BBT suy ra h à m s ố c ó 7 đ i ể m c ự c tr ị .

Quan sát đồ th, nhn thy đồ th hàm s  đi qua các đim O(0;0);A(-1;0);B(1;0) . Khi đó ta có h phương trình

open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell c equals 0 end cell row cell a plus b equals negative 1 end cell row cell a minus b equals 1 end cell end table space of 1em open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell a equals 0 end cell row cell b equals negative 1 end cell row cell c equals 0 end cell end table close close not stretchy rightwards double arrow f to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis equals x cubed minus x not stretchy rightwards double arrow f to the power of ′′ left parenthesis x right parenthesis equals 3 x squared minus 1

 table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell text end text g to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses f open square brackets f to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis close square brackets close parentheses to the power of straight prime equals f to the power of straight prime open square brackets f to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis close square brackets f to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis end cell row cell equals open square brackets open parentheses x cubed minus x close parentheses cubed minus open parentheses x cubed minus x close parentheses close square brackets open parentheses 3 x squared minus 1 close parentheses end cell row cell equals x left parenthesis x minus 1 right parenthesis left parenthesis x plus 1 right parenthesis end cell row cell open parentheses x cubed minus x minus 1 close parentheses open parentheses x cubed minus x plus 1 close parentheses open parentheses 3 x squared minus 1 close parentheses end cell end table

g to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 0 end cell row cell x equals 1 end cell row cell x equals negative 1 end cell row cell x cubed minus x minus 1 equals 0 end cell row cell x cubed minus x plus 1 equals 0 end cell row cell 3 x squared minus 1 equals 0 end cell end table close not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x equals 0 end cell row cell x equals 1 end cell row cell x equals negative 1 end cell row cell x equals a left parenthesis almost equal to 0 comma 76 right parenthesis end cell row cell x equals b left parenthesis b almost equal to negative 1 comma 32 right parenthesis end cell row cell x equals plus-or-minus fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style square root of 3 end style end fraction end cell end table close

ta có bảng biến thiên

Cách xét du g'(x) : chn x=2∈(1;+∞) ta có: g'(2)>0⇒g'(x)>0∀x∈(1;+∞), t đó suy ra đấu ca g'(x) trên các khoàng còn li.
Dưa vào BBT suy ra hàm s có 7 đim cc tr.

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG