Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm, nhận giá trị dương trên ( 0 ; + ∞ ) và thỏa mãn với mọi x ∈ ( 0 ; + ∞ ) . Biết f ( 3 2 ​ ) = 3 2 ​ , tính giá trị f ( 3 1 ​ )

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm, nhận giá trị dương trên  và thỏa mãn display style 2 f to the power of straight prime end exponent open parentheses x squared close parentheses equals 9 x square root of f open parentheses x squared close parentheses end root với mọi . Biết , tính giá trị 

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có 2 f ′ ( x 2 ) = 9 x f ( x 2 ) ​ suy ra

Chọn C

Ta có 

display style table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell not stretchy left right double arrow fraction numerator 2 x f to the power of straight prime end exponent not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis over denominator 2 square root of f open parentheses x squared close parentheses end root end fraction equals 9 over 2 x squared not stretchy left right double arrow fraction numerator open square brackets f open parentheses x squared close parentheses close square brackets to the power of straight prime end exponent over denominator 2 square root of f open parentheses x squared close parentheses end root end fraction equals 9 over 2 x squared end cell row cell not stretchy left right double arrow open square brackets square root of f open parentheses x squared close parentheses end root close square brackets to the power of straight prime end exponent equals 9 over 2 x squared end cell end table

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell D o space đ ó space square root of f open parentheses x squared close parentheses end root equals integral 9 over 2 x squared straight d x equals 3 over 2 x cubed plus C end cell row cell M à space f open parentheses 2 over 3 close parentheses equals 2 over 3 not stretchy rightwards double arrow square root of 2 over 3 end root equals 3 over 2 times 2 over 3 times square root of 2 over 3 end root plus C not stretchy left right double arrow C equals 0 space space end cell end table space

suy ra

display style f open parentheses x squared close parentheses equals 9 over 4 x to the power of 6 not stretchy left right double arrow f not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis equals 9 over 4 x cubed not stretchy rightwards double arrow f open parentheses 1 third close parentheses equals 9 over 4 times open parentheses 1 third close parentheses cubed equals 1 over 12

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của m để phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG