Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm đến cấp hai liên tục trên R . Biết rằng các tiếp tuyến với đồ thị y = f(x) tại các điểm có hoành độ x = -1, x = 0, x = 1 lần lượt tạo với chiều dương của trục Oxcácgóc 3 0 ∘ , 4 5 ∘ , 6 0 ∘ . Tính tích phân : ∫ − 1 0 ​ f ′ ( x ) . f n ( x ) d x + 4 ∫ 0 1 ​ [ f ′ ( x ) ] 3 . f n ( x ) d x .

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm đến cấp hai liên tục trên . Biết rằng các tiếp tuyến với đồ thị y = f(x) tại các điểm có hoành độ x = -1, x = 0, x = 1  lần lượt tạo với chiều dương của trục Ox các góc .
Tính tích phân :

.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì các tiếp tuyến với đồ thị y = f(x)tại các điểm có hoàng độ x = -1, x = 0, x = 1lần lượt tạo với chiều dương của trục Oxcác góc 3 0 ∘ , 4 5 ∘ , 6 0 ∘ nên hệ số góc của các tiếp tuyến lần lượt là : f ′ ( − 1 ) = tan 3 0 ∘ = 3 3 ​ ​ , f ′ ( 0 ) = tan 4 5 ∘ = 1 , f ′ ( 1 ) = tan 6 0 ∘ = 3 ​

Vì các tiếp tuyến với đồ thị y = f(x) tại các điểm có hoàng độ x = -1, x = 0, x = 1 lần lượt tạo với chiều dương của trục Ox các góc  nên hệ số góc của các tiếp tuyến lần lượt là : 

2

Câu hỏi tương tự

Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG