Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [-3;3] và đồ thị y = f'(x) như hình vẽ. Đặt g ( x ) = 2 f ( x ) + x 2 + 4 . Biết f(1) = - 24. Hỏi g(x) = 0 có bao nhiêu nghiệm thực ?

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn  [-3;3]  và đồ thị y = f'(x) như hình vẽ. Đặt  .  Biết f(1) = - 24. Hỏi g(x) = 0 có bao nhiêu nghiệm thực ?
                              

  1. 1

  2. 4

  3. 2

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên Đặt M ( − 3 ; 3 ) , N ( − 3 ; − 2 9 ​ ) , P ( 0 ; − 2 9 ​ ) , A(1;0), B(3;0), C(3;-3), D(1;-1) S △ MNPO ​ = 2 ( 2 9 ​ + 2 15 ​ ) .3 ​ = 18 , S △ A BC D ​ = 2 ( 1 + 3 ) .2 ​ = 4 Gọi S 1 ​ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = f'(x), y = - x, x = - 3 và x = 1 thì Gọi S 2 ​ là diện tích hình phẳng giới hạn bởiy = f'(x), y = - x, x = 1và x = 3thì Vậy trên đoạn [-3;3]phương trình g(x) = 0vô nghiệm

Bảng biến thiên 

                                 

Đặt M, N, P, A(1;0), B(3;0), C(3;-3), D(1;-1)

Gọi   là diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = f'(x), y = - x,          x = - 3 và x = 1 thì

       

Gọi   là diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = f'(x), y = - x,           x = 1 và x = 3 thì

Vậy trên đoạn [-3;3] phương trình g(x) = 0 vô nghiệm

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong có phương trình y = sin 2 x cos 3 x , trục Ox và hai đường thẳng x = 0 , x = 2 π ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG