Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên R , đồ thị hàm y = f'(x) như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào trong các phương án A, B, C, Ddưới đây là đúng?

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên  , đồ thị hàm y = f'(x) như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào trong các phương án A, B, C, D dưới đây là đúng?
                                     

  1. f(2) > f(-1) > f(0)

  2. f(0) > f(-1) > f(2)

  3. f(0) > f(2) > f(-1)

  4. f(-1) > f(0) > f(2)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi S 1 ​ , S 2 ​ là diện tích của các phần giới hạn như hình vẽ Ta có :

Gọi  là diện tích của các phần giới hạn như hình vẽ
Ta có :  


 

1

Câu hỏi tương tự

Tính đạo hàm hàm số:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG