Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục và xác định trên R và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số y = 2f(f(x)) + f(3 – 2f(x)) có ít nhất bao nhiêu điểm cực trị ?

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục và xác định trên R và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số y = 2f(f(x)) + f(3 – 2f(x)) có ít nhất bao nhiêu điểm cực trị ?

  1. 3

  2. 6

  3. 5

  4. 7

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số: y = g(x) = 2f(f(x) + f(3 - 2f(x)) ⇒ g '(x) = 2f'(x)[f '(f)) - f(3 – 2f(x))] Xét phương trình đạo hàm: g '(x)=0→ Xét riêng: f '(f(x)) = f '(3 – 2f(x)) thì ít nhất ta có được: f (x) = 3 - 2f(x) ⇔ f = 1 Như vậy các nghiệm bội lẻ của phương trình f (x) = 3 – 2f(x) ⇔ f(x) = 1 cũng là các điểm cực trị của hàm số y = g(x) Dễ thấy f (x)=1 có 4 nghiệm bội lẻ. Suy ra hàm số có tối thiểu là 7 ĐCT

 

Xét hàm số: y = g(x) = 2f(f(x) + f(3 - 2f(x))g '(x) = 2f'(x)[f '(f)) - f(3 – 2f(x))]

Xét phương trình đạo hàm: g '(x)=0→ g to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell f to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis equals 0 not stretchy rightwards double arrow 3 text  diem cuc tri  end text end cell row cell f to the power of straight prime left parenthesis f left parenthesis x right parenthesis right parenthesis equals f to the power of straight prime left parenthesis 3 minus 2 f left parenthesis x right parenthesis right parenthesis end cell end table close

 

Xét riêng: f '(f(x)) = f '(3 – 2f(x)) thì ít nhất ta có được: f (x) = 3 - 2f(x)f = 1

Như vậy các nghiệm bội lẻ của phương trình f (x) = 3 – 2f(x)f(x) = 1 cũng là các điểm cực trị của hàm số y = g(x)

Dễ thấy f (x)=1 có 4 nghiệm bội lẻ. Suy ra hàm số có tối thiểu là 7 ĐCT

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số F (x) = f (x) . sinx + 2020 là một nguyên hàm của hàm số f ′ ( x ) . cos x v ớ i ∀ x ∈ [ 0 ; 4 π ​ ] và f (0) = 1.Giá trị của tích phân I = ∫ 0 2 1 ​ ​ [ f ( x ) ] 2 . ( cos x − sin x ) d x...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG