Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)= x 2 ( x + 1 ) ( x 2 + 2 m x + 5 ) với mọi x ∈ R . Có bao nhiêu số nguyên m>-10 để hàm số g ( x ) = f ( ∣ x ∣ ) có 5 điểm cực trị?

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x)= với mọi . Có bao nhiêu số nguyên m>-10 để hàm số  có 5 điểm cực trị?

  1. 6.

  2. 7.

  3. 8.

  4. 9.

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét f'(x)=0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x 2 = 0 x + 1 = 0 x 2 + 2 m x + 5 = 0 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 0 x = − 1 x 2 + 2 m x + 5 = 0 ( 1 ) ​ Do tính chất đối xứng qua trục Oy của đồ thị hàm số f ( ∣ x ∣ ) nên yêu cầu bài toán ⇔ Hàm số y=f(x) có 2 điểm cực trị dương ⇔ (1) có hai nghiệm dương phân biệt ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ △ ′ = m 2 − 5 > 0 S = − 2 m > 0 P = 5 > 0 ​ ⇔ m < − 5 ​ Do m>-10 và m ∈ Z n e ^ n m ∈ { − 9 ; − 8 ; − 7 ; − 6 ; − 5 ; − 4 ; − 3 } .

Xét f'(x)=0

Do tính chất đối xứng qua trục Oy của đồ thị hàm số f nên yêu cầu bài toán  Hàm số y=f(x) có 2 điểm cực trị dương  (1) có hai nghiệm dương phân biệt  

Do m>-10 và m

1

Câu hỏi tương tự

Với x là số dương, y là số thực tùy ý, tìm tập hợp mọi giá trị của biểu thức A = ( x 2 + 3 y 2 ) ( x + x 2 + 12 y 2 ​ ) x y 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG