Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) liên tục trên [-2;1). Hình bên là đồ thị của hàm số y = f'(x). Đặt g ( x ) = f ( x ) − 2 x 2 ​ Khẳng định nào sau đây đúng ?

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) liên tục trên [-2;1). Hình bên là đồ thị của hàm số y = f'(x). Đặt 

 

Khẳng định nào sau đây đúng ?

  1. g(1) < g(-2) < g(0)

  2. g(0) < g(1) < g(-2) 

  3. g(-2) < g(1) < g(0)

  4. g(0) < g(-2) < g(1)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có g ′ ( x ) = f ′ ( x ) − x = 0 ⇔ x = − 2 ∨ x = 0 ∨ x = 1 Dựa vào đồ thị của hàm số y = f'(x)và đồ thị hàm số y = x Ta có bảng biến thiên : Từ bảng biến thiên ta suy ra g(0) &gt; g(-2)và g(0) &gt; g(1) . (1) Mặt khác, dựa vào đồ thị ta có :

Ta có  

Dựa vào đồ thị của hàm số y = f'(x) và đồ thị hàm số y = x 

Ta có bảng biến thiên :

Từ bảng biến thiên ta suy ra g(0) > g(-2) và g(0) > g(1) . (1)

Mặt khác, dựa vào đồ thị ta có :

1

Câu hỏi tương tự

Tính tíchphân I = ∫ 0 2 π ​ ​ e s i n x . cos x . d x ta được:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG