Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) > 0, ∀ x ∈ [ 1 ; 2 ] thỏa mãn f ( 1 ) = 1 , f ( 2 ) = 15 22 ​ và ∫ 1 2 ​ x 4 ( f ′ ( x )) 3 ​ d x = 375 7 ​ . Tích phân ∫ 1 2 ​ f ( x ) d x bằng

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm f'(x) > 0,  thỏa mãn  và .

Tích phân  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = x 3 - 3x 2 + m 2 x + m Khảo sát sự biến thiên, vẽ đồ thị hàm số ứng với m = 0.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG