Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau Tìm điểm cực đại, điểm cực tiểu của hàm số đã cho.

Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Tìm điểm cực đại, điểm cực tiểu của hàm số đã cho.

R. Roboteacher53

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ bảng xét dấu y', ta phác họa Khi đó hàm số đã cho có 2 cực trị x = -7 là điểm cực đại của hàm số x = 8 là điểm cực tiểu của hàm số

Từ bảng xét dấu y', ta phác họa

Khi đó hàm số đã cho có 2 cực trị 

x = -7 là điểm cực đại của hàm số

x = 8 là điểm cực tiểu của hàm số

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập xác định của hàm số y = ( 4 − x 2 ) 5 3 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG