Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình Giá trị I= ∫ − 1 2 1 ​ ​ f'(2x)dx+ ∫ 0 3 ​ 2 f ′ ( x + 1 ) ​ dx bằng

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình

Giá trị I=f'(2x)dx+dx bằng 

  1. 3

  2. 2021

  3. 5

  4. 10

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét ∫ − 1 2 1 ​ ​ f'(2x)dx Đặt 2x=t ⇒ dx= 2 d t ​ Khi x=-1 ⇒ t=-2; x= 2 1 ​ ⇒ t=1 Ta có I 1 ​ = ∫ − 1 2 1 ​ ​ f'(2x)dx= ∫ − 2 1 ​ f'(t) 2 d t ​ = 2 1 ​ ∫ − 2 1 ​ f'(t)dt= 2 1 ​ ∫ − 2 1 ​ f'(x)dx Xét I 2 ​ = ∫ 0 3 ​ 2 f ′ ( x + 1 ) ​ dx Đặt x+1=u ⇒ dx=du Khi x=0 ⇒ u=1; x=3 ⇒ u=4 Ta có I 2 ​ = ∫ 0 3 ​ 2 f ′ ( x + 1 ) ​ dx= ∫ 1 4 ​ 2 f ( u ) ​ du= 2 1 ​ ∫ 1 4 ​ f'(u)du= 2 1 ​ ∫ 1 4 ​ f'(x)dx Có I= I 1 ​ + I 2 ​ = 2 1 ​ ∫ − 2 1 ​ f'(x)dx+ 2 1 ​ ∫ 1 4 ​ f'(x)dx = 2 1 ​ ∫ − 2 4 ​ f'(x)dx= 2 1 ​ f(x) ∣ ∣ ​ − 2 ​ 4 ​ = 2 f ( 4 ) − f ( 2 ) ​ = 2 8 − 2 ​ = 3

Xét f'(2x)dx

Đặt 2x=tdx=

Khi x=-1t=-2; x=t=1

Ta có =f'(2x)dx=f'(t)=f'(t)dt=f'(x)dx

Xét =dx

Đặt x+1=udx=du

Khi x=0u=1; x=3u=4

Ta có =dx=du=f'(u)du=f'(x)dx

Có I=+

=f'(x)dx+f'(x)dx

=f'(x)dx=f(x)=

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x)= { 3 x 2 + 6 x khi x ≥ 2 2 x − 5 2 ​ khi x < 2 ​ . Tích phân I= ∫ e e 2 ​ x ln x f ( ln 2 x ) ​ d x bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG