Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm số nghiệm của phương trình f ( x 3 − 3 x ) = 3 ​

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ.

Tìm số nghiệm của phương trình 

  1. 8

  2. 4

  3. 3

  4. 3

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên: f'(x) = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = − 2 x = 0 x = 2 ​ Đặt g ( x ) = f ( x 3 − 3 x ) g ′ ( x ) = ( 3 x 2 − 3 ) f ( x 3 − 3 x ) = 0 ⇒ ⎣ ⎡ ​ 3 x 2 − 3 = 0 x 3 − 3 x = − 2 x 3 − 3 x = 0 x 3 − 3 x = 2 ​ ⇒ ⎣ ⎡ ​ [ x = − 1 x = 1 ​ [ x = − 2 x = 1 (nghiệmk e ˊ p) ​ [ x = 3 ​ ( nghi ệ m k e ˊ p ) x = 0 ​ [ x = 2 x = − 1 (nghiệmk e ˊ p) ​ ​ ⇒ ⎣ ⎡ ​ x = − 2 x = − 1 x = 0 x = 1 x = 3 ​ (nghiệmk e ˊ p) x = 2 ​ Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên: f'(x) = 0 

Đặt 

Bảng biến thiên:

 

1

Câu hỏi tương tự

Lập bảng xét dấubiểu thức sau: x 2 − 9 ( x − 2 ) 2 ( x + 5 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG