Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau: Số điểm cực trị của hàm số y=|f(x)| là:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

Số điểm cực trị của hàm số y=|f(x)| là:

  1. 7

  2. 5

  3. 6

  4. 8

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Từ bảng biến thiên của hàm số y=f(x) ta có bảng biến thiên của hàm số y=|f(x)| như sau: Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số y=|f(x)| có 5 điểm cực trị.

Chọn B

Từ bảng biến thiên của hàm số y=f(x) ta có bảng biến thiên của hàm số y=|f(x)| như sau: 

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số y=|f(x)| có 5 điểm cực trị. 

 

55

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 + 3 x 2 − 9 x + 1 có đồ thị là (C). Gọi A,B là hai điểm cực trị của (C).Tính diện tích của tam giác OAB, trong đó O là gốc tọa độ

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG