Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau: Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y= 2 f ( x ) − 1 1 ​ là

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau:

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y= là

  1. 0.

  2. 1.

  3. 2.

  4. 3.

R. Robo.Ctvx42

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y= 2 f ( x ) − 1 1 ​ đúng bằng số nghiệm thực của phương trình 2f(x)-1=0 ⇔ f ( x ) = 2 1 ​ . Mà số nghiệm thực của phương trình f ( x ) = 2 1 ​ bằng số giao điểm của đồ thị hàm số y=f(x) với đường thẳng y = 2 1 ​ . Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đường thẳng y = 2 1 ​ cắt đồ thị hàm số y=f(x) tại 2 điểm phân biệt. Vậy đồ thị hàm số y = 2 f ( x ) − 1 1 ​ có 2 tiệm cận đứng. Lại có x → ± ∞ lim ​ 2 f ( x ) − 1 1 ​ = 1 ⇒ đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là y=1. Vậy tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = 2 f ( x ) − 1 1 ​ là 3.

Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y= đúng bằng số nghiệm thực của phương trình 2f(x)-1=0

Mà số nghiệm thực của phương trình  bằng số giao điểm của đồ thị hàm số y=f(x) với đường thẳng 

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đường thẳng  cắt đồ thị hàm số y=f(x) tại 2 điểm phân biệt. Vậy đồ thị hàm số  có 2 tiệm cận đứng.

Lại có đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang là y=1.

Vậy tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là 3.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên [ 1 ; 2 ] thỏa mãn f ( 1 ) = 4 và f ( x ) = x f ′ ( x ) − 2 x 3 − 3 x 2 .Tính f ( 2 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG