Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f(x) = 2cos 2 (4x-1). Tập giá trị hàm số y = f'(x) là:

Cho hàm số y = f(x) = 2cos2(4x-1). Tập giá trị hàm số y = f'(x) là:

  1.  G=[-8;8]

  2. G = [0;8]

  3.  G = [-16;l6]

  4.  G=[-2;2]

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

13

Câu hỏi tương tự

Hai chữ số tận cùng của tổng S=105 + 110 + 115 + .....+ 995 là :...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG