Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y= 3 1 ​ x 3 − 2 x 2 + 3 x + 1 (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) song song với đường thẳng d: y=3x+1 có phương trình là:

Cho hàm số y= (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) song song với đường thẳng d: y=3x+1 có phương trình là:

  1. y=3x+1

  2. y=3x-

  3. y=3x-2

  4. y=3x-

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : y'= x 2 − 4 x + 3 .Đường thẳng y=3x+1 có hệ số góc 3 Do tiếp tuyến song song với đường thẳng y=3x+1 nên y'(x)=3 ⇔ [ x = 0 x = 4 ​ x=0 ⇒ y=1suy ra phương trình tiếp tuyếny=3x+1 x=4 ⇒ y= 3 7 ​ suy ra phương trình tiếp tuyến y=3x- 3 29 ​ Thử lại ta đượcy=3x- 3 29 ​ thỏa yêu cầu bài toán.

Ta có : y'=.Đường thẳng y=3x+1 có hệ số góc 3

Do tiếp tuyến song song với đường thẳng y=3x+1 nên y'(x)=3

x=0y=1 suy ra phương trình tiếp tuyến y=3x+1

x=4y=suy ra phương trình tiếp tuyến y=3x-

Thử lại ta được y=3x- thỏa yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= x − 1 2 x + 1 ​ . Tìm điểm M trên (C) để khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng của đồ thị (C) bằng khoảng cách từ M đến trục Ox

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG