Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y= x ​ có đồ thị (C) và điểm M thuộc (C)có hoành độ dương. Gọi S 1 ​ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C), trục hoành và đường thẳng đi qua Mvà vuông góc với trục hoành; S 2 ​ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đường thẳng OM. Biết S 1 ​ S 2 ​ ​ = b a ​ ( với a, b ∈ N* và b a ​ là phân số tối giản), giá trị của a+b bằng

Cho hàm số y= có đồ thị (C) và điểm M thuộc (C) có hoành độ dương. Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C)  , trục hoành và đường thẳng đi qua M và vuông góc với trục hoành; là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đường thẳng OM. Biết ( với a, bN* và là phân số tối giản), giá trị của a+b  bằng

  1. 6

  2. 5

  3. 19

  4. 21

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi M(m; m ​ ) ∈ (C) với m>0. KHi đó, Om: y= m ​ 1 ​ x Ta có S 1 ​ = ∫ 0 m ​ x ​ d x = 3 2 ​ v a ˋ S 2 ​ = ∫ 0 m ​ [ x ​ − m ​ 1 ​ x ] d x = 6 m 3 ​ 1 ​ . Do đ o ˊ S 1 ​ S 2 ​ ​ = 4 1 ​ . Vậy a+b=5

Gọi M(m;)(C) với m>0. KHi đó, Om: y=

 

Ta có = . Vậy a+b=5

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân ∫ 1 2 ​ + 3 m u x 4 + 1 d x ​ Cho tích phân , n , số tự nhiên) Tìm mối liên hệ giữa I n ​ v a ˋ I n ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG