Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − x 2 + x + 1 ,có đồ thị (C). Tiếp tuyến tại điểm N của (C) cắt đồ thị (C) tại điểm thứ hai là M(-1;-2). Khi đó tọa độ điểm Nlà

Cho hàm số y = ,có đồ thị (C). Tiếp tuyến tại điểm N của (C) cắt đồ thị (C) tại điểm thứ hai là M(-1;-2). Khi đó tọa độ điểm N là

  1. (-1; -4)

  2. (2;5)

  3. (1; 2)

  4. (0 ; 1)

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Phương pháp tự luận Đường thẳng △ đi qua điểm M(-1 ; -2) có hệ số góc k có dạng △ : y = k(x + 1) - 2 △ là tiếp tuyến của (C) khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm { x 3 − x 2 + x + 1 = k ( x + 1 ) − 2 ( 1 ) 3 x 2 − 2 x + 1 = k ( 2 ) ​ Thay (2) vào (1) ta được x 3 − x 2 + x + 1 = ( 3 x 2 − 2 x + 1 ) ( x + 1 ) − 2 ⇔ ( x + 1 ) 2 ( x − 1 ) = 0 ⇔ [ x = − 1 x = 1 ⇒ y = 2 ​ ⇒ N ( 1 ; 2 )

Chọn C

Phương pháp tự luận 

Đường thẳng  đi qua điểm M(-1 ; -2) có hệ số góc k có dạng : y = k(x + 1) - 2

 là tiếp tuyến của (C) khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm 

Thay (2) vào (1) ta được 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = − x 3 + 6 x 2 + 3 x − 1 có đồ thị (C). Trong các tiếp tuyến của (C), tiếp tuyến có hệ số góc lớnnhất có phương trình là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG