Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = (C). Số tiếp tuyển với(C)qua M là.Điền vào chỗ trống: ...

Cho hàm số y = fraction numerator x squared minus x plus 1 over denominator x end fraction(C). Số tiếp tuyển với (C) qua M là. Điền vào chỗ trống: ...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Đồ th ị c ủ a h à m s ố n à o kh ô ng đ i qua đi ể m M ( 1 ; − 2 ) ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG