Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = - x 3 + 3x 2 - 3x + 1, mệnh đề nào sau đây đúng.

Cho hàm số y = - x3 + 3x2 - 3x + 1, mệnh đề nào sau đây đúng.

  1. Hàm số luôn nghịch biến

  2. Hàm số luôn đồng biến

  3. Hàm số đạt cực đại tại x = 1

  4. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số sau: a , y = 3 1 ​ x 3 − x 2 − 3 x − 3 5 ​ b , y = x 3 − 3 x + 1 c , y = − 3 1 ​ x 3 + x 2 − 2 x − 3 2 ​ d , y = x 3 − 3 x 2 + 3 x + 1

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG