Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số : y = - x 2 + 3mx 2 +3 (1 0 m 2 )x + m 3 - m 2 (1) ( m là tham số ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1

Cho hàm số : y = - x2 + 3mx2 +3 (1 0 m2)x + m3 - m2 (1) 

( m là tham số )

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với m = 1 => y = - x 2 + 3x 2 Tập xác địnhvới mọi x thuộc R y' = - 3x 2 + 6x = - 3x(x-2) y' = 0 <=> x 1 = 0, x 2 = 2 y'' = - 6x + 6 = 0 y'' = 0 <=> x = 1 Bảng biến thiên Đồ thị

Với m = 1 => y = - x+ 3x2

Tập xác định  với mọi x thuộc R 

y' = - 3x2 + 6x = - 3x(x-2) 

y' = 0 

<=> x1 = 0, x2 = 2

y'' = - 6x + 6 = 0 

y'' = 0 

<=> x = 1

Bảng biến thiên 

Đồ thị 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = x − 1 x 2 + x + 2 ​ . Tìm trên đồ thị các điểm A để tiếp tuyến của đồ thị tại A vuông góc với đường thẳng đi qua A và qua tâm đôi xứng của đồ thị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG