Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 1 . Xét cácmệnh đề sau đây 1) Hàm số có 3 điểm cực trị; 2) Hàm số đồng biến trên các khoảng ( − 1 ; 0 ) ; ( 1 ; + ∞ ) 3) Hàm số có 1 điểm cực trị; 4) Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( − ∞ ; − 1 ) ; ( 0 ; 1 ) Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong bốn mệnh đề trên?

Cho hàm số . Xét các mệnh đề sau đây

1) Hàm số có 3 điểm cực trị;

2) Hàm số đồng biến trên các khoảng 

3) Hàm số có 1 điểm cực trị;

4) Hàm số nghịch biến trên các khoảng 

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong bốn mệnh đề trên?

  1. 2

  2. 1

  3. 4

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng xét dấu: Hàm số có 3điểm cực trị, đồng biến trên khoảng ( − 1 ; 0 ) ; ( 1 ; + ∞ ) và nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; − 1 ) ; ( 0 ; 1 ) . Vậy mệnh đề 1 , 2 , 4đúng.

Bảng xét dấu:

Hàm số có 3 điểm cực trị, đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng . Vậy mệnh đề 1 , 2 , 4 đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm .Tìm mệnh đề đúng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG