Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số xác định và liên tục trên đoạn và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị của tham số để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng ?

Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn  và có đồ thị như hình vẽ.

Có bao nhiêu giá trị của tham số  để giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng ?

  1. 0.

  2. 1.

  3. 2.

  4. 3.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt: Bảng biến thiên: . Nếu Nếu Vậy có hai giá trị cần tìm.

Đặt:

 

Bảng biến thiên:

.

Nếu

Nếu

Vậy có hai giá trị  cần tìm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG