Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định và liên tục trên R ,, có bảng biến thiên như sau. Hỏi đồ thị hàm số y = f ( x ) + 2 1 ​ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

Cho hàm số  xác định và liên tục trên , , có bảng biến thiên như sau. Hỏi đồ thị hàm số  có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?

  1. 5

  2. 4

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Xét phương trình f ( x ) + 2 = 0 ⇔ f ( x ) = − 2 số nghiệm của phương trình f ( x ) + 2 = 0 bằng số giao điểm của hàm số y = f ( x ) với đường thằng y = − 2. Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy phương trình f ( x ) + 2 = 0 có ba nghiệm phân biệt đó là: x 1 ​ = − 1 , x 2 ​ ∈ ( 0 ; 2 ) , x 3 ​ ∈ ( 2 ; + ∞ ) Ta có: x → − 1 + lim ​ [ f ( x ) + 2 1 ​ ] = + ∞ x → x 1 + ​ lim ​ [ f ( x ) + 2 1 ​ ] = + ∞ , x → x 2 + ​ lim ​ [ f ( x ) + 2 1 ​ ] = + ∞ Suy ra hàm số y = f ( x ) + 2 1 ​ có ba đường tiệm cận đứng. Xét x → − ∞ lim ​ [ f ( x ) + 2 1 ​ ] = 4 1 ​ x → x 1 + ​ lim ​ [ f ( x ) + 2 1 ​ ] = + ∞ , x → + ∞ lim ​ [ f ( x ) + 2 1 ​ ] = 0 Suy ra hàm số y = f ( x ) + 2 1 ​ có haiđường tiệm cận ngang. Vậy hàm số có 5 đường tiệm cận, vì vậy ta chọn đáp án A.

Chọn A.

Xét phương trình  số nghiệm của phương trình   bằng số giao điểm của hàm số  với đường thằng 

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy phương trình  có ba nghiệm phân biệt đó là:

Ta có: 

Suy ra hàm số    có ba đường tiệm cận đứng.

Xét 

Suy ra hàm số  có hai đường tiệm cận ngang.

Vậy hàm số có 5 đường tiệm cận, vì vậy ta chọn đáp án A.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG