Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) xác định trên R và thỏa mãn f ′ ( x ) = x 4 − 1 . Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số  xác định trên và thỏa mãn . Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có bảng biến thiên của hàm số f ( x ) : Suy ra hàm số có 2điểm cực trị.

Ta có bảng biến thiên của hàm số :

Suy ra hàm số có 2 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Gọi M và m tương ứnglà giá trị lớn nhất vàlà giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f ( 1 − 2 cos x ) trên ( 0 ; 2 3 π ​ ) . Giá trị của M + m

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG