Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R và hàm số y = f ′ ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Cho hàm số xác định trên và hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên.
Khẳng định nào dưới đây là đúng?

  1. f(x) đạt cực đại tại x = 1

  2. f(x) đạt cực đại tại x = 0

  3. f(x) đạt cực đại tại x = - 1

  4. f(x) đạt cực đại tại x = 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B f'(x)đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua điểm x = 0 ⇒ x = 0 là điểm cực đại của hàm số

Đáp án B

f'(x) đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua điểm là điểm cực đại của hàm số
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 5 v a ˋ ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = 3 khi đó ∫ 0 1 ​ [ 3 f ( x ) − 2 g ( x ) ] d x bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG