Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) xác định trên R \ { 0 } và có bảng biến thiên như hình vẽ Số nghiệm của phương trình 3 ∣ f ( 2 x − 1 ) ∣ − 10 = 0 là:

Cho hàm số  xác định trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ

Số nghiệm của phương trình  là:

  1. 2

  2. 1

  3. 4

  4. 3

R. Roboteacher19

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = 2 x − 1 ta có phương trình trở thành ∣ f ( t ) ∣ = 3 10 ​ . Với mỗi nghiệm t thì có một nghiệm x = 2 t + 1 ​ nên số nghiệm t của phương trình ∣ f ( t ) ∣ = 3 10 ​ bằng số nghiệm của 3 ∣ f ( 2 x − 1 ) ∣ − 10 = 0 Bảng biến thiên của hàm số y = ∣ f ( x ) ∣ là: Suy ra phương trình ∣ f ( t ) ∣ = 3 10 ​ có 4 nghiệm phân biệt nên phương trình 3 ∣ f ( 2 x − 1 ) ∣ − 10 = 0 có 4 nghiệm phân biệt Chọn đáp án C

Đặt  ta có phương trình trở thành . Với mỗi nghiệm t thì có một nghiệm  nên số nghiệm t của phương trình  bằng số nghiệm của 

Bảng biến thiên của hàm số  là:

Suy ra phương trình  có 4 nghiệm phân biệt nên phương trình  có 4 nghiệm phân biệt

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tung độ giao điểm của đồ thị (C) : y = x + 3 2 x − 3 ​ và đường thẳng d: y = x - 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG