Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) xác định trên R ∖ { − 2 ; 1 } thỏa mãn f ′ ( x ) = x 2 + x − 2 1 ​ , f ( − 3 ) − f ( 3 ) = 0 , f ( 0 ) = 3 1 ​ . Giá trị của biểu thức f ( − 4 ) + f ( 1 ) − f ( 4 ) bằng

Cho hàm số  xác định trên  thỏa mãn 

. Giá trị của biểu thức  bằng 

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có: f to the power of straight prime left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator 1 over denominator x squared plus x minus 2 end fraction equals 1 third open parentheses fraction numerator 1 over denominator x minus 1 end fraction minus fraction numerator 1 over denominator x plus 2 end fraction close parentheses

f left parenthesis x right parenthesis equals 1 third integral open parentheses fraction numerator 1 over denominator x minus 1 end fraction minus fraction numerator 1 over denominator x plus 2 end fraction close parentheses d x equals 1 third ln invisible function application open vertical bar fraction numerator x minus 1 over denominator x plus 2 end fraction close vertical bar plus C equals open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 3 end style end fraction left square bracket ln invisible function application left parenthesis 1 minus x right parenthesis minus ln invisible function application left parenthesis negative x minus 2 right parenthesis right square bracket plus C subscript 1 semicolon x element of left parenthesis negative straight infinity semicolon minus 2 right parenthesis end cell row cell fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 3 end style end fraction left square bracket ln invisible function application left parenthesis 1 minus x right parenthesis minus ln invisible function application left parenthesis x plus 2 right parenthesis right square bracket plus C subscript 2 semicolon x element of left parenthesis negative 2 semicolon 1 right parenthesis end cell row cell fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 3 end style end fraction left square bracket ln invisible function application left parenthesis x minus 1 right parenthesis minus ln invisible function application left parenthesis x plus 2 right parenthesis right square bracket plus C subscript 3 semicolon x element of left parenthesis 1 semicolon plus straight infinity right parenthesis end cell end table close text Với  end text f left parenthesis 0 right parenthesis equals 1 third not stretchy rightwards double arrow 1 third left square bracket ln invisible function application left parenthesis 1 minus 0 right parenthesis minus ln invisible function application left parenthesis 0 plus 2 right parenthesis right square bracket plus C subscript 2 equals 1 third not stretchy rightwards double arrow C subscript 2 equals fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 3 end style end fraction ln invisible function application 2 plus fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 3 end style end fraction ∣ V ớ i space f left parenthesis negative 3 right parenthesis minus f left parenthesis 3 right parenthesis equals 0 not stretchy rightwards double arrow C subscript 1 minus C subscript 3 equals fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 3 end style end fraction ln invisible function application fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 10 end style end fraction N ê n space f left parenthesis negative 4 right parenthesis plus f left parenthesis 1 right parenthesis minus f left parenthesis 4 right parenthesis equals fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 3 end style end fraction ln invisible function application fraction numerator begin display style 5 end style over denominator begin display style 2 end style end fraction plus fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 3 end style end fraction ln invisible function application 2 minus fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 3 end style end fraction ln invisible function application fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 2 end style end fraction plus C subscript 2 plus C subscript 1 minus C subscript 3 equals fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 3 end style end fraction ln invisible function application 2 plus fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 3 end style end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Biết là nguyên hàm của hàm số . Hỏi đồ thị của hàm số có bao nhiêu điểm cực trị trong khoảng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG