Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số xácđịnh trên thỏa mãn . Biết và . Tính : A. B. C. D.

Cho hàm số f left parenthesis x right parenthesis xác định trên straight real numbers backslash open curly brackets negative 1 semicolon 1 close curly brackets thỏa mãn
 f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator 1 over denominator x squared minus 1 end fraction. Biết f left parenthesis 3 right parenthesis plus f left parenthesis negative 3 right parenthesis equals 4 và
f left parenthesis 1 third right parenthesis plus f left parenthesis negative 1 third right parenthesis equals 2. Tính f left parenthesis negative 5 right parenthesis plus f left parenthesis 0 right parenthesis plus f left parenthesis 2 right parenthesis:
A. 5 minus 1 half ln 2
B. 6 minus 1 half ln 2
C. 5 plus 1 half ln 2
D. 6 plus 1 half ln 2 

  1. 5 minus 1 half ln 2

  2.  6 minus 1 half ln 2

  3.  5 plus 1 half ln 2 

  4. 6 plus 1 half ln 2  

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

f left parenthesis x right parenthesis equals integral f apostrophe left parenthesis x right parenthesis d x equals integral fraction numerator d x over denominator x squared minus 1 end fraction equals integral fraction numerator d x over denominator left parenthesis x minus 1 right parenthesis left parenthesis x plus 1 right parenthesis end fraction equals fraction numerator 1 over denominator 2 ln open vertical bar begin display style fraction numerator x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction end style close vertical bar plus C end fraction equals open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 1 half ln fraction numerator x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction plus C subscript 1 space k h i space x greater or equal than 1 space logical or space x less or equal than negative 1 end cell row cell 1 half ln fraction numerator 1 minus x over denominator x plus 1 end fraction plus C subscript 2 space k h i space minus 1 less or equal than x less or equal than 1 end cell end table close 
open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell table attributes columnalign left end attributes row cell f left parenthesis 3 right parenthesis plus f left parenthesis negative 3 right parenthesis equals 4 end cell end table end cell row cell table attributes columnalign left end attributes row cell f left parenthesis 1 third right parenthesis plus f left parenthesis negative 1 third right parenthesis equals 2 end cell end table end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 1 half ln 1 half plus C subscript 1 plus 1 half ln 2 plus C subscript 1 equals 4 end cell row cell 1 half ln 1 half plus C subscript 2 plus 1 half ln 2 plus C subscript 2 equals 2 end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell C subscript 1 equals 2 end cell row cell C subscript 2 equals 1 end cell end table close rightwards double arrow f left parenthesis x right parenthesis equals open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 1 half ln fraction numerator x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction plus 2 space k h i space x greater or equal than 1 logical or x less or equal than negative 1 end cell row cell 1 half ln fraction numerator 1 minus x over denominator x plus 1 end fraction plus 1 space k h i space minus 1 less or equal than x less than 1 end cell end table close 
rightwards double arrow f left parenthesis negative 5 right parenthesis plus f left parenthesis 0 right parenthesis plus f left parenthesis 2 right parenthesis equals space 1 half ln 1 half plus 5 equals 5 minus 1 half ln 2
Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Tìm họ nguyên hàm của hàm số ∫ ( x + 2 ) e 2 x dx

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG