Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) xác địnhtrên R ∖ { 2 1 ​ } thỏa mãn f ′ ( x ) = 2 x − 1 2 ​ , f ( 0 ) = 1 v a ˋ f ( 1 ) = 2 .Giá trị của biểu thức f ( − 1 ) + f ( 3 ) bằng

Cho hàm số  xác định trên  thỏa mãn . Giá trị của biểu thức  bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C

Đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳngtọa độ Oxy, gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 4 x 2 ​ , y = − 4 x 2 ​ , x = − 4 , x = 4 và (H2) là hình gồm tất cả các điểm x 2 + y 2 ≤ 16 , x 2 + ( y − 2 ) 2 ≥ 4 , x 2 +...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG