Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) xác định trên R \ { 2 1 ​ } thỏa mãn f ′ ( x ) = 2 x − 1 2 ​ , f ( 0 ) = 1 , f ( 1 ) = 2 . Giá trị của biểu thức f ( − 1 ) + f ( 3 ) bằng:

Cho hàm số  xác định trên thỏa mãn . Giá trị của biểu thức bằng:

T. Tutor21

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu hỏi này thuộc dạng toán:Tìm nguyên hàm của hàm hữu tỉ. f ( x ) = ∫ 2 x − 1 2 ​ d x = 2. 2 1 ​ . ln ∣ 2 x − 1 ∣ + C . = ln ∣ 2 x − 1 ∣ + C . Với x < 2 1 ​ , f ( 0 ) = 1 ⇒ C = 1 nên f ( − 1 ) = 1 + ln 3. Với x > 2 1 ​ , f ( 1 ) = 2 ⇒ C = 2 nên f ( 3 ) = 2 + ln 5. Nên f ( − 1 ) + f ( 3 ) = 1 + ln 3 + 2 + ln 5 = 3 + ln 15.

Câu hỏi này thuộc dạng toán: Tìm nguyên hàm của hàm hữu tỉ.

Với  nên 

Với  nên 

Nên 

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG