Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R \ { 1 } , liên tục trên mỗi khoảng và có bảng biến thiên như hình vẽ Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình f ( x ) = m có ba nghiệm thực phân biệt

Cho hàm số  xác định trên , liên tục trên mỗi khoảng và có bảng biến thiên như hình vẽ

Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình f ( x ) = m có ba nghiệm thực phân biệt khi m ∈ ( − 2 ​ ; − 1 )

Chọn B

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt khi  

1

Câu hỏi tương tự

T ì m m để h à m s ố y = x 4 + ( 3 m + 1 ) x 2 − 3 c ó ba c ự c tr ị , đồ ng th ờ i ba đ i ể m c ự c tr ị t ạ o th à nh m ộ t tam gi á c câ n c ó độ dài c ạ nh đ á y b ằ ng 3 2 ​ độ dàicạnh bên.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG