Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Cho hàm số y equals left parenthesis x minus 1 right parenthesis open parentheses x squared minus m x plus m close parentheses. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

  1. open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell m less than 0 end cell row cell m greater than 4 end cell end table close

  2. open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 0 less than m less than 4 end cell row cell m not equal to 1 end cell end table close

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm: Yêu cầu bài toán <=>Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1 Chọn A

Phương trình hoành độ giao điểm:

left parenthesis x minus 1 right parenthesis open parentheses x squared minus m x plus m close parentheses equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell x equals 1 end cell row cell x squared minus m x plus m equals 0 end cell end table close

Yêu cầu bài toán <=> Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1

not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 1 squared minus straight m times 1 plus straight m not equal to 0 end cell row cell straight capital delta equals straight m squared minus 4 straight m greater than 0 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 1 not equal to 0 end cell row cell straight m left parenthesis straight m minus 4 right parenthesis greater than 0 end cell end table close close not stretchy left right double arrow straight m left parenthesis straight m minus 4 right parenthesis greater than 0 not stretchy left right double arrow m greater than 4 space space logical or space space m less than 0

Chọn A

2

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị ( C ) : y = 3 1 ​ x 3 − x 2 − 3 x − 3 5 ​ Khảo sát và vẽ đồ thị (C)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG