Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = 2 x + 3 x + 2 ​ ( 1 ) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A,B và tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O

Cho hàm số   Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A,B và tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O

 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp tự luận Gọi M ( x 0 ​ ; y 0 ​ ) là tọa độ tiếp điểm ⇒ y ′ ( x 0 ​ ) = ( 2 x 0 ​ + 3 ) 2 − 1 ​ < 0 △ OAB cân tại O nên tiếp tuyến △ song song với đường thẳng y = -x (vì tiếp tuyến có hệ số góc âm) Nghĩa là y ′ ( x 0 ​ ) = ( 2 x 0 ​ + 3 ) 2 − 1 ​ = -1 ⇒ [ x 0 ​ = − 1 ⇒ y 0 ​ = 1 x 0 ​ = − 2 ⇒ y 0 ​ = 0 ​ Với x 0 ​ = -1; y 0 ​ = 1 ⇒ △ : y - 1 (x + 1) ⇔ y = -x (loại) Với x 0 ​ = -2; y 0 ​ = 0 ⇒ △ : y - 0 = -(x + 2) ⇔ y = -x - 2 ( nhận ) Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = -x - 2

Phương pháp tự luận 

Gọi M là tọa độ tiếp điểm  = 

OAB cân tại O nên tiếp tuyến song song với đường thẳng y = -x (vì tiếp tuyến có hệ số góc âm)

Nghĩa là  =  = -1 

  • Với  = -1;  = 1: y - 1 (x + 1) y = -x (loại)
  • Với  = -2;  = 0: y - 0 = -(x + 2)y = -x - 2 ( nhận )

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là y = -x - 2

 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = − x 3 + 3 x − 2 tại điểm D có hoành độ bằng 2 có phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG