Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 3 x 2 + 1 ( C ) . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 4.

Cho hàm số  . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C)  tại điểm có hoành độ bằng 4.

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đảp án C Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng Suy ra phưong trình tiếp tuyến

Chọn đảp án C
Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 4 rightwards double arrow italic x subscript 0 equals 4 rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell italic y subscript 0 equals 4 squared minus sign 3.4 squared plus 1 equals 17 end cell row cell italic y to the power of apostrophe open parentheses italic x subscript 0 close parentheses equals 3 italic x subscript 0 superscript 2 minus sign 6 italic x subscript 0 equals 24 end cell end table close
Suy ra phưong trình tiếp tuyến y equals y to the power of straight apostrophe open parentheses x subscript 0 close parentheses open parentheses x minus x subscript 0 close parentheses plus y subscript 0 equals 24 left parenthesis x minus 4 right parenthesis plus 17 equals 24 x minus 79
 

1

Câu hỏi tương tự

Kh ả o s á t s ự bi ế n thi ê n v à v ẽ đô th ị c ủ a h à m s ố : y = − x 4 + 2 x 2 − 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG