Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số .Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Cho hàm số y equals x cubed minus 3 x plus 1. Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.

  1. y equals negative 2 x minus 1

  2. y equals negative 2 x plus 1

  3. y equals 2 x plus 1

  4. y equals 2 x minus 1

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ,suy ra đường thẳng qua hai điểm cực trị là Chú ý: Học sinh có thể tính tọa độ hai điểm cực trị rồi viết phương trình đường thẳng.

Ta có: y equals y apostrophe.1 third x plus left parenthesis negative 2 x plus 1 right parenthesis, suy ra đường thẳng qua hai điểm cực trị là y equals negative 2 x plus 1

Chú ý: Học sinh có thể tính tọa độ hai điểm cực trị rồi viết phương trình đường thẳng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tìm để phương trình có bốn nghiệm phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG