Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = − x 3 − 3 x 2 + 4 ( 1 ) và đường tròn ( C ) : ( x − m ) 2 + ( y − m − 2 ) 2 = 20 .Biết rằng có hai giá trị m 1 ​ , m 2 ​ của tham số m để đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) tiếp xúc với đường tròn (C). Tính tổng m 1 ​ + m 2 ​

Cho hàm số  và đường tròn . Biết rằng có hai giá trị   của tham số  để đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) tiếp xúc với đường tròn (C). Tính tổng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

suy ra phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là

suy ra phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a. Gọi I là trung điểm của AC. Biết hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC là điểm H thỏa mãn B I = 3 I H và góc giữa hai mặt phẳng (SAB); ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG