Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số , với X > 0. Biến đổi nào sau đây là sai?

Cho hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses 2 to the power of x plus 5.2 to the power of negative x end exponent close parentheses to the power of 2 log subscript 2 x minus log subscript 2 left parenthesis x plus 6 right parenthesis end exponent, với X > 0. Biến đổi nào sau đây là sai?
 

  1. f left parenthesis x right parenthesis greater than 1 left right double arrow 2 log subscript 2 x minus log subscript 2 left parenthesis x plus 6 right parenthesis greater than 0

  2. f left parenthesis x right parenthesis greater than 1 left right double arrow x squared minus x minus 6 greater than 0

  3. f left parenthesis x right parenthesis greater than 1 left right double arrow 4 log subscript 2 x greater than log subscript 2 left parenthesis x plus 6 right parenthesis squared

  4. f left parenthesis x right parenthesis greater than 1 left right double arrow log subscript x left parenthesis x plus 6 right parenthesis less than 1 half

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để hàm số y = x + 2 m m x + 2 ​ đồng biến trên (-2; + ∞ ).

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG