Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số với m là tham số Viết phương trình đường thẳng đi qua M ( 0 ; 4 5 ​ ) và tiếp xúc với đồ thị ( C 1 )

Cho hàm số display style y equals fraction numerator negative x to the power of 2 end exponent plus m x plus m over denominator negative m x plus m end fraction với m là tham số 

Viết phương trình đường thẳng đi qua  và tiếp xúc với đồ thị 

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tiếp tuyến tổng quát có phương trình Tiếp tuyến (1) sẽ qua M ( 0 ; 4 5 ​ ) ⇔ (2) vô nghiệm , do đó không có tiếp tuyến nào qua M ( 0 ; 4 5 ​ ) ​​​​​​​

Tiếp tuyến tổng quát có phương trình

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell y equals f to the power of straight prime open parentheses x subscript 0 close parentheses open parentheses x minus x subscript 0 close parentheses plus f open parentheses x subscript 0 close parentheses end cell row cell equals open parentheses 1 plus 1 over open parentheses x subscript 0 minus 1 close parentheses squared close parentheses open parentheses x minus x subscript 0 close parentheses plus x subscript 0 minus fraction numerator 1 over denominator x subscript 0 minus 1 end fraction space open parentheses 1 close parentheses end cell end table

Tiếp tuyến (1) sẽ qua  display style 5 over 4 equals open parentheses 1 plus 1 over open parentheses x subscript 0 end subscript minus 1 close parentheses to the power of 2 end exponent close parentheses open parentheses 0 minus x subscript 0 end subscript close parentheses plus x subscript o end subscript minus fraction numerator 1 over denominator x subscript 0 end subscript minus 1 end fraction

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell not stretchy left right double arrow 5 open parentheses x subscript 0 minus 1 close parentheses squared equals negative 4 x subscript 0 minus 4 open parentheses x subscript 0 minus 1 close parentheses end cell row cell not stretchy left right double arrow 5 x subscript 0 superscript 2 minus 2 x subscript 0 plus 1 equals 0 space space open parentheses 2 close parentheses end cell end table

(2) vô nghiệm , do đó không có tiếp tuyến nào qua ​​​​​​​

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số Tim m để phương trinh y ( x )=0 có 3 nghiẹm phân biệt ≥ 1 . Tim m ả h à m s ố c ó c ự c đạ i, c ự c ti ể u v à vi ế t ph ươ ng trinh đựò ng th ả̉ ng đ i qua c ự c đạ i c ự c ti ế u đó...

16

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG