Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 2 2 x − m ​ với m là tham số, m  = − 4 . Biết x ∈ [ 0 ; 2 ] min ​ f ( x ) + x ∈ [ 0 ; 2 ] ma x ​ f ( x ) = − 8 . Giá trị của tham số m bằng:

Cho hàm số  với m là tham số, . Biết . Giá trị của tham số m bằng:

  1. 9

  2. 12

  3. 10

  4. 8

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có y ′ = ( x + 2 ) 2 4 + m ​ TH1: Nếu 4 + m > 0 ⇔ m > − 4 thì y ′ > 0 , ∀ x ∈ R \ { − 2 } Khi đó ⎩ ⎨ ⎧ ​ x ∈ [ 0 ; 2 ] min ​ f ( x ) = f ( 0 ) = − 2 m ​ x ∈ [ 0 ; 2 ] ma x ​ f ( x ) = f ( 2 ) = 4 4 − m ​ ​ Mà x ∈ [ 0 ; 2 ] min ​ f ( x ) + x ∈ [ 0 ; 2 ] ma x ​ f ( x ) = − 8 ⇔ − 2 m ​ + 4 4 − m ​ = − 8 ⇔ m = 12 (nhận) TH2: Nếu 4 + m < 0 ⇔ m < − 4 thì y ′ < 0 , ∀ x ∈ R \ { − 2 } Khi đó ⎩ ⎨ ⎧ ​ x ∈ [ 0 ; 2 ] min ​ f ( x ) = f ( 0 ) = − 2 m ​ x ∈ [ 0 ; 2 ] ma x ​ f ( x ) = f ( 2 ) = 4 4 − m ​ ​ x ∈ [ 0 ; 2 ] min ​ f ( x ) + x ∈ [ 0 ; 2 ] ma x ​ f ( x ) = − 8 ⇔ − 2 m ​ + 4 4 − m ​ = − 8 ⇔ m = 12 (loại) Vậy m = 12 thỏa yêu cầu bài toán.

Chọn B

Ta có 

TH1: Nếu  thì 

Khi đó 

Mà (nhận)

TH2: Nếu  thì 

Khi đó 

(loại)

Vậy  thỏa yêu cầu bài toán.

 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số có hai điểm cực trị trái dấu ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG