Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số: y = f ( x ) = 3 4 x 3 ​ − 2 ( 1 − sin α ) x 2 − ( 1 + cos 2 α ) x + 1 với α là tham số. Tìm các giá trị của α để hàm số luôn luôn tăng. Với giá trị nào của α thì hàm số cực đại, cực tiểu. Gọi x 1 ​ , x 2 ​ là hoành độ các điểm cực trị. Tìm α sao cho x 1 2 ​ + x 2 2 ​ = 1

Cho hàm số: 

với  là tham số.

  1. Tìm các giá trị của  để hàm số luôn luôn tăng.
  2. Với giá trị nào của  thì hàm số cực đại, cực tiểu.
  3. Gọi , là hoành độ các điểm cực trị. Tìm  sao cho 

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y = f ( x ) = 3 4 x 3 ​ − 2 ( 1 − sin α ) x 2 − ( 1 + cos 2 α ) x + 1 1. y ′ = 4 x 2 − 4 ( 1 − sin α ) x − 2 cos 2 α = 2 [ 2 x 2 − 2 ( 1 − sin α ) x − cos 2 α ] y luôn tăng ⇔ y ′ ≥ 0 ∀ x ∈ R ⇔ △ ′ = ( 1 − sin α ) 2 + 2 cos 2 α ≤ 0 ⇔ { sin α = 1 cos α = 0 ​ ⇔ α = 2 π ​ + 2 kπ , k ∈ Z 2.Hàm số cực đại, cực tiểu ⇔ y ′ có 2 nghiệm phân biệt ⇔ △ ′ = ( 1 − sin α ) 2 + 2 cos 2 α > 0 ⇔ sin α  = 1 ha y cos α  = 0 ⇔ α  = 2 π ​ + k 2 π ( k ∈ Z ) 3. x 1 2 ​ + x 2 2 ​ = 1 ⇔ { y ′ c o ˊ hai n g hi ệ m p h a ^ n bi ệ t ( x 1 ​ + x 2 ​ ) 2 − 2 x 1 ​ x 2 ​ = 1 ​ ⇔ { α  = 2 π ​ + k 2 π ( 1 − sin α ) 2 + cos 2 α = 1 ​ ⇔ { α  = 2 π ​ + k 2 π sin α = 2 1 ​ ​ ⇔ α = 6 π ​ + k 2 π hay α = 6 5 π ​ + k 2 π ( k ∈ Z )

1. 

y luôn tăng 

2.Hàm số cực đại, cực tiểu

 có 2 nghiệm phân biệt

3. 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu cặp số (x;y) với x, y nguyên thỏa mãn 0 ≤ x ≤ 3000 và 3 ( 9 y + 2 y ) = x + lo g 3 ​ ( x + 1 ) 3 − 2 ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG