Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) với bảng biến thiên dưới đây Hỏi hàm số y = ∣ f ( ∣ x ∣ ) ∣ có bao nhiêu cực trị?

Cho hàm số  với bảng biến thiên dưới đây 

Hỏi hàm số  có bao nhiêu cực trị?
 

  1. 3

  2. 1

  3. 7

  4. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số y = f ( ∣ x ∣ ) trên R là hàm số chẵn nên đồ thị nhận trục Oy là trục đối xứng và gồm hai phần, phần 1 trùng với phần đồ thị hàm số y = f ( x ) ứng với x ≥ 0 ; phần 2 lấy đối xứng phần 1 qua trục tung. Bảng biến thiên của hàm số y = f ( ∣ x ∣ ) . Bảng biến thiên của hàm số y = ∣ f ( ∣ x ∣ ) ∣ Vậy hàm số y = ∣ f ( ∣ x ∣ ) ∣ có 7 cực trị.

Hàm số  trên  là hàm số chẵn nên đồ thị nhận trục Oy là trục đối xứng và gồm hai phần, phần 1 trùng với phần đồ thị hàm số  ứng với ; phần 2 lấy đối xứng phần 1 qua trục tung.

Bảng biến thiên của hàm số .

Bảng biến thiên của hàm số

Vậy hàm số  có 7 cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG