Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( a ) = a 8 1 ​ ( 8 a 3 ​ − 8 a − 1 ​ ) a 3 − 1 ​ ( 3 a ​ − 3 a 4 ​ ) ​ với a > 0 , a  = 1 . Tính giá trị M = f ( 202 1 2020 )

Cho hàm số  với . Tính giá trị 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: f ( a ) = a 8 1 ​ ( 8 a 3 ​ − 8 a − 1 ​ ) a 3 − 1 ​ ( 3 a ​ − 3 a 4 ​ ) ​ = a 8 1 ​ ( a 8 3 ​ − a 8 − 1 ​ ) a 3 − 1 ​ ( a 3 1 ​ − a 3 4 ​ ) ​ = a 8 − 1 ​ a 8 1 ​ ⎝ ⎛ ​ a 2 1 ​ − 1 ⎠ ⎞ ​ a 3 − 1 ​ a 3 1 ​ ( 1 − a ) ​ = a ​ − 1 ( 1 − a ) ​ = − a ​ − 1 ⇒ f ( 202 1 2020 ) = − ( 202 1 2020 ) 2 1 ​ − 1 = − 202 1 1010 − 1

Ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức P = ( 2 6 ​ − 5 ) 2020 ( 2 6 ​ + 5 ) 2021

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG