Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số trùng phương y = a x 4 + b x 2 + c có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số y = [ f ( x ) ] 2 + 2 f ( x ) − 3 x 4 + 2 x 3 − 4 x 2 − 8 x ​ có tổng cộng bao nhiêu tiệm cận đứng?

Cho hàm số trùng phương  có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số có tổng cộng bao nhiêu tiệm cận đứng?

  1. 2

  2. 3

  3. 5

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có [ f ( x ) ] 2 + 2 f ( x ) − 3 = 0 ⇔ [ f ( x ) = 1 f ( x ) = − 3 ​ Phương trình f ( x ) = 1 có nghiệm x = 0 , x = m , x = n , trong đó x = 0 là nghiệm kép. Phương trình f ( x ) = − 3 có 2 nghiệm kép x = 2 , x = − 2 Vì vậy: Khi đó ta có hàm số: x → 0 + l im ​ y = + ∞ nên đường thẳng x = 0 là tiệm cận đứng x → m + l im ​ y = + ∞ nên đường thẳng x = m là tiệm cận đứng x → n + l im ​ y = + ∞ nên đường thẳng x = n là tiệm cận đứng x → 2 + l im ​ y = − ∞ nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng x → − 2 l im ​ y = a 2 8 ( − 2 − m ) ( − 2 − n ) − 4 ​ nên đường thẳng x = − 2 khônglà tiệm cận đứng Vậy đồ thị hàm số đã cho có 4 tiệm cận đứng.

Chọn D

Ta có 

Phương trình có nghiệm , trong đó là nghiệm kép.

Phương trình có 2 nghiệm kép 

Vì vậy:

Khi đó ta có hàm số:

 nên đường thẳng  là tiệm cận đứng

 nên đường thẳng  là tiệm cận đứng

 nên đường thẳng  là tiệm cận đứng

 nên đường thẳng  là tiệm cận đứng

 nên đường thẳng  không là tiệm cận đứng

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 4 tiệm cận đứng.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG