Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số Tim m để phương trinh y ( x )=0 có 3 nghiẹm phân biệt ≥ 1 . Tim m ả h à m s ố c ó c ự c đạ i, c ự c ti ể u v à vi ế t ph ươ ng trinh đựò ng th ả̉ ng đ i qua c ự c đạ i c ự c ti ế u đó .

Cho hàm số y equals x cubed minus 3 left parenthesis m plus 1 right parenthesis x squared plus 2 open parentheses m squared plus 7 m plus 2 close parentheses x minus 2 m left parenthesis m plus 2 right parenthesis m text  la tham só  end text

Tim m để phương trinh y(x)=0 có 3 nghiẹm phân biệt ≥ 1.

Tim m hàm s có cc đại, cc tiu và viết phương trinh đựòng thả̉ng đi qua cc đại cc tiếu đó.

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy kh ô ng c ó gi á tr ị n à o c ủ a m để ph ươ ng tr ì nh c ó 3 nghi ẹ m ≥ 1 . Để hàm số có cực đại và cực tiếu thì y ( x ) ' =0= phải có 2 nghiệm phân biệt. Muốn vậythì: Điểm cực đại M x 1 , y 1 và cưc tiểu N x 2 , y 2 thì y ( z ) ' =0 , y ( x 2) ' =0 . Thực hiện phép chia y ( x ) cho y ( x ) '' và y ( x 2) ' ta có:

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals fraction numerator 3 left parenthesis m plus 1 right parenthesis minus square root of straight capital delta to the power of straight apostrophe end root over denominator 3 end fraction greater than 1 end cell row cell 7 m plus 2 less than 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 3 m greater than square root of straight capital delta to the power of straight apostrophe end root text  và  end text end cell row cell open m less than negative 2 over 7 text  (khi dó  end text straight capital delta to the power of straight apostrophe less than 0 close parentheses end cell end table close close

Vậy không có giá tr nào ca m  để phương trình có 3 nghim  1

.Để hàm số có cực đại và cực tiếu thì y(x)'=0= phải có 2 nghiệm phân biệt. Muốn vậy thì:

table attributes columnalign right end attributes row blank cell straight capital delta to the power of straight apostrophe equals 9 left parenthesis m plus 1 right parenthesis squared minus 6 open parentheses m squared plus 7 m plus 2 close parentheses greater than 0 end cell row cell left right double arrow blank end cell cell m squared minus 8 m minus 1 greater than 0 end cell row left right double arrow cell open curly brackets table row cell m less than 4 minus square root of 17 text  (loại)  end text end cell row cell m greater than 4 plus square root of 17 end cell end table close end cell end table

Điểm cực đại Mx1,y1 và cưc tiểu Nx2,y2 thì y(z)'=0, y(x2)'=0. Thực hiện phép chia y(x) cho y(x)'' và y(x2)' ta có:

table row cell y subscript left parenthesis x right parenthesis end subscript equals y subscript left parenthesis x ∣ right parenthesis end subscript superscript straight apostrophe plus r subscript left parenthesis x right parenthesis 1 end subscript equals r subscript left parenthesis x ∣ right parenthesis end subscript end cell row cell y subscript left parenthesis x right parenthesis end subscript equals y subscript left parenthesis x 2 right parenthesis end subscript superscript straight apostrophe plus r subscript left parenthesis x 2 right parenthesis end subscript equals r subscript left parenthesis x 2 right parenthesis end subscript end cell row cell r subscript left parenthesis x right parenthesis end subscript text  chính.là phương trình của đường thẳng qua  end text M comma N end cell row cell y equals r subscript left parenthesis x right parenthesis end subscript equals negative 2 over 3 open parentheses m squared minus 8 m minus 1 close parentheses x plus 2 over 3 open parentheses m cubed plus 5 m squared plus 3 m plus 2 close parentheses end cell end table

 

 

 

 

 

16

Câu hỏi tương tự

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? A. B. C. D.

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG