Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số thỏa mãn và với mọi . Tính A. 5 B. 3 C. 6 D. 2

Cho hàm số f left parenthesis x right parenthesis thỏa mãn f left parenthesis 1 right parenthesis equals 3 và x left parenthesis 4 minus f apostrophe left parenthesis x right parenthesis right parenthesis equals f left parenthesis x right parenthesis minus 1 với mọi x greater than 0. Tính f left parenthesis 2 right parenthesis
A. 5
B. 3
C. 6
D. 2 

  1. 5

  2. 3

  3. 6

  4. 2

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lấy nguyên hàm hai vế theo x tađược Mà nên (do x>0) Suy ra Chọn A.

x left parenthesis 4 minus f apostrophe left parenthesis x right parenthesis right parenthesis equals f left parenthesis x right parenthesis minus 1 space left right double arrow 4 x minus x f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals f left parenthesis x right parenthesis minus 1 left right double arrow f left parenthesis x right parenthesis plus x f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 4 x plus 1 left right double arrow left parenthesis x f left parenthesis x right parenthesis right parenthesis apostrophe equals 4 x plus 1
Lấy nguyên hàm hai vế theo x ta được x f left parenthesis x right parenthesis equals 2 x squared plus x plus C
Mà undefined nên 1. f left parenthesis 1 right parenthesis equals 2.1 squared plus 1 plus C space left right double arrow 3 plus C equals 3 left right double arrow C equals 0
x f left parenthesis x right parenthesis equals 2 x squared plus x space left right double arrow f left parenthesis x right parenthesis equals 2 x plus 1 (do x>0)
Suy ra f left parenthesis 2 right parenthesis equals 2.2 plus 1 equals 5
Chọn A. 

1

Câu hỏi tương tự

T ı ˋ m h ọ n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a f ( x ) = x 3 x 4 + x − 4 + 2 ​ ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG