Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) thỏa mãn : f ′ ( x ) + 2 x f ( x ) = 2 x . e − x 2 , ∀ x ∈ R và f(0) = 1 Tất cả các nguyên hàm của x . f ( x ) e x 2 là

Cho hàm số  thỏa mãn : 

 và f(0) = 1 

Tất cả các nguyên hàm của  là
 

  1. Error converting from MathML to accessible text.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin 2 x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG