Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) thỏa mãn f ′ ( x ) = x 2 ( x − 1 ) , ∀ x ∈ R . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Cho hàm số  thỏa mãn . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

  1.  đạt cực tiểu tại 

  2.  không có cực trị

  3.  đạt cực tiểu tại 

  4.  có 2 điểm cực trị

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có bảng biến thiên: Nhìn vào bảng biến thiên suy ra f ( x ) đạt cực tiểu tại x = 1

Chọn A

Ta có bảng biến thiên:

Nhìn vào bảng biến thiên suy ra  đạt cực tiểu tại 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG