Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = − 3 1 ​ x 3 + m x 2 + ( 3 m + 2 ) x − 5 .Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên R là [ a ; b ] . Khi đó 2 a − b bằng

Cho hàm số . Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số nghịch biến trên  là  Khi đó  bằng

  1. 6

  2. -3

  3. 5

  4. -1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Ta có f ′ ( x ) = − x 2 + 2 m x + 3 m + 2. Để thỏa mãn yêu cầu của đề bà, ta cần có: f ′ ( x ) = − x 2 + 2 m x + 3 m + 2 ≥ 0 , ∀ x ∈ R ⇔ { a y ′ ​ = − 1 < 0 △ y ′ ′ ​ = m 2 + 3 m + 2 ≤ 0 ​ ⇔ − 2 ≤ m ≤ − 1. Suy ra a = − 2 ; b = − 1 ⇒ 2 a − b = − 3.

Chọn B.

Ta có  Để thỏa mãn yêu cầu của đề bà, ta cần có:

Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG